Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları

Başarı Mobile Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri A.Ş. tarafından verilmekte olan Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerinden faydalanmanız durumunda, kullanıcıların haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen aşağıdaki şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaksınız. Bu nedenle servislerimizden faydalanmadan önce aşağıda yazan Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları' nı okumanızı ve aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda duyarlılık göstermenizi önemle rica ederiz.

Bu metin, Başarı Mobile Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri A.Ş. (burada kısaca "Başarı Mobile" olarak anılacaktır) ile www.mobiloyuncu.com, wap.mobiloyuncu.com, www.hipir.com, wap.hipir.com siteleri ve ayrıca Turk Telekom, Vodafone ve KKTCell altyapıları üzerinden çalışmakta olan 2977 kısa mesaj numarası aracılığıyla Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerini kullanan müşteriler (burada kısaca "Kullanıcı" olarak anılacaktır) arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kullanıcı, Başarı Mobile tarafından sağlanan Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerinden faydalanırken; yürürlükte olan TC yasalarına ve diğer resmi mevzuatlara; ve ayrıca Başarı Mobile tarafından ilan edilecek her türlü şartlara uymayı kabul eder.

Kullanıcı, kendisi tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarıda ve/veya profil sayfalarında politik amaçlı, hukuka, genel ahlaka ve toplum düzenine aykırı ve/veya reklam amaçlı kelimeler ve içerikler (logo, melodi, şekil, görüntü, kelime, oyun, vb.) kullanmayacaktır. Buna ek olarak, kullanıcı herhangi bir özel ya da kamu kurumunu, 3. kişiyi hedef alan kelime ve/veya içerikleri kullanmamaktan sorumludur. İş bu madde içeriğinde belirtilen durumların gerçekleşmesi ve aykırılığın tespiti halinde Başarı Mobile’ın kullanıcının kaydını silme hakkı saklı olup, böyle bir durumda Başarı Mobile her ne ad altında olursa olsun kullanıcıya herhangi bir tazmin yükümü altına girmeyecektir. Bu madde hükmünce düzenlenen koşullara aykırı uygulamalar sonucunda, Başarı Mobile’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararın tazmini kullanıcıya aittir.

Kullanıcı, Mobil Oyuncu ve Hıpır tarafından sunulan servis, yazılımlar, uygulama ve içerikler üzerindeki işleme, çoğaltma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yayma hakları ile diğer tüm mali hakların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde ve kanuni koruma süresi boyunca münhasıran ve her yönüyle Başarı Mobile ' a ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Mobil Oyuncu ve Hıpır aracılığıyla elde edeceği servis, yazılım, uygulama ve içerikleri başkasına devredemez, kiralayamaz ve satamaz. Aksi taktirde Başarı Mobile ' ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kendisi tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak her türlü ifade, içerik ve uygulamaların çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının Başarı Mobile tarafından süresiz olarak kullanılması için alt çalışanları/gerçek hak sahibi ve/veya mali hak sahiplerinden ve/veya 3. kişilerden gerekli yazılı izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı; bu doğrultuda ve/veya mali hak sahibi kendisi ise aynı şekilde ifade, içerik ve uygulamalar üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını dünyada 3. kişilere devredebilecek biçimde tam ruhsat halinde kullanılmak üzere Başarı Mobile’a devretmiştir. Başarı Mobile, kullanıcı tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak her türlü ifade, içerik ve uygulamalar nedeniyle 3. kişi ve kurumların özel hayatına ve şahsiyetine, haklarına zarar gelmesi ve fikri ve sinai hak ihlallerinden sorumlu değildir ve kullanıcı, Başarı Mobile’ın bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, kendisi tarafından yüklenecek içeriklerde, yorumlarda ve/veya profil sayfalarında yer alacak her türlü ifade, içerik ve uygulamaların Başarı Mobile tarafından 3. kişilerle paylaşılabileceğini ve alt lisans verilebileceğini kabul eder. Bu durumda, Başarı Mobile’ın kullanıcıdan ayrıca yazılı onay alması zorunlu değildir.

Başarı Mobile, Mobil Oyuncu ve Hıpır servisleri kapsamında tüm kanallar üzerinden verilecek olan servis, yazılım, uygulama ve içeriklerin devamlılığını garanti etmemekte olup, önceden haber vermeksizin bu yollarla yapılacak hizmetler/işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak, bu metin de dahil olmak üzere Mobil Oyuncu ve Hıpır ile ilgili herhangi bir kanalda yer alan yazılı beyanlarının herhangi bir maddesini değiştirme, yenileme veya iptal etme hakları ile herhangi bir neden göstermeksizin içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Mobil Oyuncu ve Hıpır tarafından sunulan servis, yazılım, uygulama ve içeriklere erişim esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, kesinti, servis sağlayıcıların veya operatörlerin Başarı Mobile ' a hizmet vermeyi durdurması, Başarı Mobile tarafından işletilen sistemlere dışarıdan saldırı olması nedeniyle sistemlerin çökmesi, doğal afetler, harp, yangın, grev vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller nedeniyle geçici olarak veya daimi Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerine ulaşamaması ve hizmet alamamasından Başarı Mobile ' ı sormlu tutmayacağını kabul eder. Başarı Mobile 'ın sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Kullanıcı, yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Kullanıcı, kendisine ait GSM hattı, sabit hat ve/veya e-posta adresi kullanılarak veya Mobil Oyuncu ve Hıpır servislerimizden şifresini girerek yaptığı işlemlerle ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def´i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, satın almış olduğu içeriklerden kaynaklı sorun olması durumu haricinde, ücret iadesi talebinde bulunamaz. İçerik kaynaklı sorun olması durumunda ücret iadesi için içeriği satın alma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Başarı Mobile ' a başvurmak gerekmektedir. İçeriği alma tarihinden itibaren 7 günü geçen başvurularda ücret iadesi yapılmaz, ancak içerik benzer bir içerik ile değiştirilebilir. Ücret iadesine hak kazanılan durumlarda, ürünün alımı ve ücretin iadesi ile ilgili olarak tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçları gibi masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

Başarı Mobile , Mobil Oyuncu ve Hıpır servisleri kapsamında tüm kanallar üzerinden sunulan servislerin/hizmetlerin piyasada var olan veya ileriki tarihlerde geliştirilebilecek tüm telefonlara uyumluluğunu garanti etmez.

Mobil Oyuncu ve Hıpır servisleri kapsamında www.mobiloyuncu.com, wap.mobiloyuncu.com, www.hipir.com, wap.hipir.com siteleri ile Başarı Mobile tarafından işletilmekte olan basılı ve elektronik her türlü kanalda yer alan servis, yazılım, uygulama ve içeriklerin hakları Başarı Mobile ' a aittir, yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden 3. şahıslarca kullanılamazlar. Yukarıda sıralanan kanallarda yer alan markalar ve isimlerin tüm hakları kendilerine aittir.

Kullanıcılardan elde edilen bilgilerin paylaşımı ve gizlilik koşullarımızı görmek için lütfen Gizlilik Beyanı sayfasını ziyaret ediniz.

Bu şart ve koşullardan doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sorularınız veya önerileriniz için hipir@basari.com.tr'ye mesaj gönderebilirsiniz.